Föreningens organisation och förvaltning

Föreningsstämma

Det högsta beslutande organet i föreningen är den ordinarie stämman som skall hållas en gång om året. I stadgarna §§ 36 - 47 finns detaljerade regler kring stämman, bl a hur kallelse skall ske, när stämman skall hållas och vad som skall avhandlas på stämman. På årsstämman redogör styrelsen för sitt arbete under det gångna året och hur föreningens ekonomi har utvecklats. Medlemmarna väljer en styrelse som skall förvalta föreningens egendom och i övrigt sköta föreningens angelägenheter för det kommande året. Antal styrelsemedlemmar, styrelsens åligganden mer i detalj, etc. kan man läsa om i stadgarna. Vid behov kan även extra föreningsstämmor hållas under året.

På stämman skall även inkomna motioner behandlas. En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar avseende föreningens verksamhet. Motionen skall vara inlämnad minst fyra veckor före stämman (exakt dag kommer att anges på anslagstavlorna) och har inga formkrav utom angivande av lägenhetsnummer och namn på den som står bakom motionen. Årsstämman brukar ligga under mars månad.

Styrelse

För närvarande består styrelsen av sju ordinarie medlemmar och två suppleanter. Namn,telefonnr och mailadresser står under flik "Styrelsen".

Administrativ förvaltning

Styrelsen beslutar i alla ekonomiska och administrativa frågor. Föreningens praktiska administration, t ex avgiftsavisering, redovisning och kassaförvaltning sköts av Riksbyggen.

Fakturaadress:
Brf Hagaparken Vänersborg
Fack 97844047
R 879
10637 Stockholm                                                  

Föreningens revisor heter Lena Gustafsson, Concentra revision AB.

Fastighetsskötsel

Vår förening har ett samarbete med PEAB för fastighetsskötsel.

Morgan Thorsson på PEAB sköter löpande tillsyn av de gemensamma delarna av fastigheten, t ex trappuppgångar, tvättstuga, källare, vind, inkl. el, värme, avlopp, etc. Vid ev. icke akuta problem inom dessa områden skall i första hand styrelsens fastighetsansvarig Christofer Svensson kontaktas som sedan kan ge fastighetsskötaren ett uppdrag. 

PEAB's Morgan Thorsson kan även ta på sig  icke-akuta uppdrag inne i lägenheterna, men kostnaden faller då normalt på lägenhetsinnehavaren. I stadgarna § 10  finns de regler som gäller för vad lägenhetsinnehavaren skall ansvara för och vad föreningen ansvarar för.