Trivselregler

Nedanstående trivselregler är gemensamt beslutade vid ett årsmöte och gäller för alla boende och besökare i Brf Hagaparken Vänersborg. Har du synpunkter eller frågor på reglerna får du gärna prata med någon i styrelsen.

Trivselregler

1. Allmän aktsamhet 
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 
b) Om akut skada inträffar i huset dagtid så ta i första hand kontakt med vår fastighetsskötare Morgan Thorsson. Övrig tid på dygnet kontaktas Spikbussen fastighetsjour AB. Se flik ’ Kontaktuppgifter ’ på vår hemsida eller på vår anslagstavla i trapphuset.

2. Säkerhet 
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen. 
c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. 
d) Var försiktig med eld. 
e) Din lägenhet skall vara utrustad med en brandvarnare per 60 kvm yta.
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. 

3. Gemensamma kostnader 
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och fastighetens el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt. Låt fönster vintertid bara stå öppna kortare tid för vädring.

4. Balkonger, altaner 
Balkonger/altaner får inte användas för 
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. 
b) skakning av mattor, sängkläder mm. 
c) grillning närmare än två meter från fasaden.

Placera eventuella blomlådor innanför balkongräcket.

5. Mattpiskning 
För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m. finns piskställningar i parken. 

6. Tvättstugor 
Föreningen har totalt tre tvättstugor, (två vanliga och en grovtvättstuga) belägna i källarplanet.
Bokning sker med nyckelparkering i våra tavlor som finns på väggarna utanför respektive tvättstuga. 
OBS! Mattor får endast tvättas i grovtvättmaskinen. 

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer 
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet, inte utanför lägenheten eller i gemensamma korridorer. Barnvagnar och rullatorer kan placeras utanför respektive lägenhet. Cyklar som inte används skall förvaras i de egna lägenhetsförråden, inte i de gemensamma cykelförråden.

8. Avfallshantering 
Kompostsopor läggs i bruna kärl i soprummet. Övriga sopor i gröna kärl. Viktigt att soppåsarna knyts ihop ordentligt. I soprummen finns även en kartong för glödlampor. I parken finns återvinningscontainrar för tidningar/wellpapp/ pappersförpackningar/plastförpackningar/batterier/glas och plåtförpackningar. I soprummen eller övriga allmänna ytor ska inte avfall och skräp ställas, detta ska köras till renhållningsstationen av de boende själva, om det inte kan sorteras in i containrarna i parken. Fastighetsskötaren tar betalt för alla extrakostnader och detta påverkar vår gemensamma ekonomi.

9. Avlopp
I avloppet får inte olja, fett, kaffesump eller andra matrester hällas eftersom det kan orsaka stopp. Eventuell rensning av avlopp inom egen lägenhet bekostas av medlemmen själv.

10. Ventilation
Tilluftsdon (vita gallerförsedda i plåt) får inte tas bort eller modifieras. Frånluftsdon i badrum mm (vita tallriksdon i plast) ska hållas rena utan att öppningen ändras (luftmängden är injusterad).

11. Gemensamma korridorer och trapphus
Gör gärna mindre utsmyckningar, med t.ex växter eller mindre möbler i våra korridorer, men korridorytorna tillhör inte lägenheterna och får därför inte användas som förråd.

  • Ur brandsäkerhetssynpunkt får inga uppställda möbler eller liknande vara gjorda av lättantändliga material eller material som vid en eventuell brand kan avge giftiga gaser.
  • Kemikalier, färger eller brandfarliga produkter ska aldrig förvaras i korridoren.
  • rapphusen får inte användas som uppställningsplats, de ska alltid vara fria och säkra som utrymningsväg. Dock kan blommor och mindre prydnadsföremål finnas i fönstren.
  • Soppåsar skall inte placeras i korridoren, i väntan på att läggas i soprummet.
  • Uteleksaker och mindre föremål bör förvaras i mindre skåp/lådor så att de inte ligger löst.


12. Källare och vind 
På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras inne i förråden. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden.

13. Utemiljö och Lekplats
På våren genomförs en gemensam rensning av rabatter, gräsytor, gångvägar och lekplats. Brf uppmanar alla att medverka vid dessa tillfällen. Hjälp även till att mellan städdagarna hålla rent och snyggt. Ur säkerhetssynpunkt besiktigas lekplatsen regelbundet av Brf.

14. Husdjur 
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning. 
Ej tillåtet att inneha eller hysa s.k. kamphund eller annat aggressivt djur. 

15. Störningar 
Ta hänsyn till dina grannar. 
Mellan 22.00 och 07.00 skall inga störande aktiviteter pågå, t.ex. borrning, hög musik eller dylikt. 
Planerar du en fest så informera gärna grannarna i god tid innan om det finns risk att de kommer att bli störda. 

16. Andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

17. Lägenhetsunderhåll 
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. 
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen då läckageskador kan bli mycket omfattande. 
En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme. 

18. Förändringar i lägenheten (gäller ej hyresgäster)
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, renovera kök eller badrum. Blankett för bygganmälan finns på hemsidan och lämnas till någon i styrelsen. VVS och elarbeten ska alltid göras av auktoriserad firma.

19. Om Du tänker flytta 
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar. 

Dessa trivselregler har fastställts av styrelsen den 2007-12-10.

Reglerna har reviderats 2010-09-12, 2015-06-14 samt 2023-11-19.

Styrelsen för Brf Hagaparken i Vänersborg.